Skip To The Main Content

How can the FSB Awards benefit your business?

With under one month to go until applications close for the FSB Celebrating Small Business Awards, read on to find out how applying could benefit your business.

FSB has been proud to announce the first of a new annual awards ceremony celebrating SMEs and small businesses across Wales. The FSB Celebrating Small Business Awards will celebrate the best that Wales’ thriving SME sector has to offer, with many categories on offer in order to highlight the breadth of talent and expertise that is found across the SME sector in Wales.

These awards are an opportunity to highlight some of the most exciting talent in Wales today. Wales’ economy is based upon the effort and achievements of small business owners, and I am pleased that FSB will be celebrating small businesses and the self-employed at the awards in February.

With a wide range of categories, there is something for everyone. The awards ceremony, which will take place in Cardiff, is a fantastic opportunity for Welsh businesses to highlight their importance to the local economy and celebrate their successes.

There are many benefits to applying for the FSB Celebrating Business Awards. From celebrating your success in the media, to networking at the event, spreading awareness of your brand and business.

Nominations for the awards are open and will close on 1 December. For more information on nominating a business or sponsoring an award go to www.fsbawards.co.uk  
 
Mae’r FSB yn falch o gyhoeddi am y tro cyntaf seremoni wobrwyo flynyddol newydd yn dathlu BBaCh a busnesau bach ar draws Cymru. Bydd Gwobrau Dathlu Busnesau Bach yr FSB yn dathlu’r gorau sydd gan sector BBaCh ffyniannus Cymru i’w gynnig, gyda llawer o gategorïau ar gynnig er mwyn amlygu ehangder y talent a’r arbenigedd sydd i’w gael ar draws y sector BBaCh yng Nghymru.
Mae’r gwobrau hyn yn gyfle i amlygu rhai o’r talentau mwyaf cyffrous yng Nghymru heddiw. Mae  economi Cymru wedi’i seilio ar ymdrech a chyflawniadau perchnogion busnesau bach, ac rwyf yn falch y bydd yr FSB yn dathlu busnesau bach a’r hunangyflogedig yn y gwobrau ym mis Chwefror.
Gydag amrywiaeth eang o gategorïau, mae yna rywbeth ar gyfer pawb. Mae’r seremoni wobrwyo, a fydd yn digwydd yng Nghaerdydd, yn gyfle gwych i fusnesau Cymru amlygu eu pwysigrwydd i’r economi leol ac i ddathlu eu llwyddiannau.
Mae gwneud cais am Wobrau Dathlu Busnes yr FSB yn dod â llawer o fanteision. O ddathlu’ch llwyddiant yn y cyfryngau, i rwydweithio yn y digwyddiad, lledaenu ymwybyddiaeth o’ch brand a
Mae enwebiadau ar gyfer y gwobrau yn agored a byddant yn cau ar 1 Rhagfyr. I gael mwy o wybodaeth am enwebu busnes neu noddi gwobr ewch i www.fsbawards.co.uk